Shopping cart

نردبان سخنرانی (Paperback)

نردبان سخنرانی By Nima Gorjian Cover Image
$16.99
Available at Warehouse

Descriptionکتابی که اکنون پیش روی شماست، نردبان سخنرانی است. نردبانی که کنار هماز پلّههای آن بالا خواهیم رفت تا به مقصد مورد نظر برسیم.همهی ما در زندگی خود به مهارتی به نام سخنرانی کردن نیاز داریم. مهارتی کهبه ما کمک میکند بتوانیم در شغل و زندگی پیشرفتهای چشم گیری داشته باشیم.چرا که انسانی که بتواند با گروهی دیگر از انسانها به خوبی ارتباط برقرار کند و آنهارا متقاعد کند از حمایتهای خوبی برخوردار خواهد بود و همچنین می تواند باروابطی که ایجاد میکند زندگی بهتری برای خود بسازد.بسیاری از مردم فکر میکنند سخنرانی کردن نیاز به استعداد ذاتی دارد، در حالیکه این گونه نیست. در این کتاب مرحله به مرحله برای اجرای یک سخنرانی بینظیرتبدیل شویم


Product Details
ISBN: 9781989880401
ISBN-10: 1989880401
Publisher: Kidsocado
Publication Date: September 5th, 2021
Pages: 96
Language: Persian
3019 Oakland Dr.
Kalamazoo, MI 49008

Open Monday - Saturday
9am-9pm

Sunday
9am-6pm
Phone (269) 385-2847
Email bookbugkalamazoo@gmail.com